Programma

Ons programma voor uw gemeente

Jonge gezinnen & jeugd

✔ Bouw van een gloednieuwe naschoolse kinderopvang in Koolskamp. In Ardooie wordt gezocht naar een locatie nog dichter bij de scholen.

✔ Uitbreiding van de kunstacademie met tekenlessen.

✔ Uitbreiding van de jeugdlokalen.

✔ Verdere financiële en logistieke steun voor alle jeugdverenigingen.

✔ Zitbanken en speeltoestellen op zoveel mogelijk open plaatsen met groen (bv. naast CC De Tassche, site Hofland, etc.).

✔ Blijven investeren in kwaliteitsvol vervoer met schoolbus.

✔ Verder inzetten op de uitbouw van kwalitatieve en betaalbare opvangmogelijkheden tijdens de vakanties (speelpleinwerking, sport- en kleuterkampen).

Verkeersveiligheid & weginfrastructuur

✔ Inzetten op verkeersveilige schoolomgevingen (ondermeer door de inrichting van schoolstraten waar mogelijk).
✔ Uittekening van veilige fietsroutes naar Roeselare voor schoolgaande jeugd.
✔ Nieuw fietspad dat nieuwe woonwijk van de Sprietstraat verbindt met Beverensestraat.
✔ Aanleg van veiligere fietsroute in de Beverensestraat.
✔ Nieuwe landbouwwegen krijgen een betonnen zijstrook om veiliger te fietsen.
✔ Extra maairondes (en waar nodig twee extra) voor de bermen.
✔ Nieuwe en bijkomende fietsenstallingen aan openbare gebouwen.
✔ Herdenken van de paden op de begraafplaats voor betere toegankelijkheid.
✔ Opwaardering van voetpaden.
✔ Aandringen bij de politie voor meer snelheidscontroles in de centrumstraten.

Sport & ontspanning

✔ Uitbreiden van sportfaciliteiten en accommodatie aan De Ark (bijkomende gronden werden aangekocht op hoek Stationsstraat-Melkerijstraat). Nieuwe sporten worden onderzocht (fitness, tennis, padel, etc.).
✔ Nieuwe zaal voor Judo Koolskamp - uitbreiding judolokaal Ardooie.
✔ Blijvende steun aan alle sportevenementen in de gemeente.
✔ Aanleg van nieuwe sport- en speelruimte voor kinderen en tieners (basket/voetbal) op de site van ‘t Hofland (multi-sportterrein).

Cultuur

✔ Vernieuwing van de gemeentelijke bibliotheek.
✔ Nieuwe lokalen voor uitgebreide teken- en kunstacademie op de site van de broederschool.
✔ De harmonieën, koren en toneel kunnen blijvend rekenen op aangepaste repetitiemogelijkheden en -ruimten.
✔ Het Sint-Maartensgebeuren voluit uitspelen binnen en buiten de gemeente.
✔ Blijvende steun aan alle culturele verenigingen.
✔ Het terug aanzwengelen van de evenementen op De Tassche met nieuw ontmoetingscentrum en aanleg groenruimte (met speelplein) als troef.
✔ Jaarlijks muziekfestival op het domein van De Waterbek

Middenstand, landbouw & bedrijfsleven

✔ Stimuleren van de bekendheid van de lokale handelaars bij de eigen inwoners via Lentebeurs, Nieuwjaarsactie, betrokkenheid bij festiviteiten, etc.
✔ Ontbijtsessies met de lokale KMO’s en ondernemingen om netwerking en interactie tussen de ondernemers te bevorderen.
✔ De recent opgerichte Middenstandsraad en Landbouwraad ondersteunen om het imago en de samenhorigheid binnen hun beroepscategorie verder te bevorderen.
✔ Algemeen willen we een ondernemingsvriendelijke gemeente met één van de laagste werkloosheidsgraden van het land (en zelfs binnen Europa) blijven door snelle afhandeling van dossiers, lage belastingen, toegankelijke wegen, etc.

Administratieve diensten

✔ Investeren in bijkomende online dienstverlening om wachttijden te vermijden en snelle
uitvoering te geven aan aanvragen.
✔ Samenvoeging van alle gemeentelijke diensten (OCMW, politie en gemeentediensten)
in aangepast gemeentehuis.
✔ Het gratis aanbieden van identiteitskaarten, reispassen en rijbewijzen blijft behouden.
✔ Blijvend inzetten op de snelle verlening van vergunningen.

Senioren

✔ Aanstelling van een seniorenconsulent.
✔ Verdere uitbouw van de thuiszorgdiensten van het OCMW.
✔ Graduele herbouw seniorenwoningen Koolskamp.
✔ Aandacht voor senioren en rolstoelgebruikers bij heraanleg wegen en voetpaden.
✔ Via overlegmomenten met Seniorenadviesraad, seniorenverenigingen en plaatselijke woonzorgcentra de noden van senioren identificeren.
✔ Streven naar een goed netwerk van openbaar vervoer naar de steden.
✔ Initiatieven met OCMW om verdoken eenzaamheid en armoede op te sporen.
✔ Mantelzorgpremie (hoogste uit de regio) blijft bestaan voor mensen die anderen helpen.

Duurzaamheid

✔ Alle openbare gebouwen worden uitgerust met zonnepanelen.
✔ Aankoop camera’s om vervuiling bij glasbollen en ander sluikstorten op te sporen en te ontraden.
✔ Aankoop van zoveel mogelijk elektrische of hybride auto’s voor de openbare diensten.
✔ Pompinfrastructuur aan de spaarbekkens om water te voorzien voor de landbouw in droge periodes.
✔ Sensibilisering rond CO2-uitstoot om luchtkwaliteit te verbeteren.

Sociaal

✔ Verdere uitbouw en renovatie van sociale woningen.
✔ Sociale premies voor kinderopvang blijven gehandhaafd.
✔ Samenwerking tussen OCMW en scholen om gezinnen die het moeilijk hebben te detecteren en te begeleiden.
✔ Uitbreiding van tewerkstelling van langdurig werklozen via openbare diensten of privépartners.
✔ Nieuwe infrastructuur voor sociale dienst van het OCMW in het gemeentehuis.

Financiën

✔ De laagste belastingen (roerende en onroerende) blijven onze prioriteit en de hoeksteen
van ons beleid.
✔ Gratis identiteitskaarten, reispassen, rijbewijs, etc.
✔ We blijven beleid voeren zonder leningslast (schulden).
✔ Met uw centen gaan we in ons beleid zuinig om.